Bài giảng Tài chính học: Chương 4 - GV: Lê Thị Tuyết

Bài giảng Tài chính học: Chương 4 Tín dụng và lãi suất do GV: Lê Thị Tuyết biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm tín dụng, bản chất tín dụng, chức năng tín dụng, vai trò của tín dụng, các loại hình tín dụng.