Bài giảng Tài chính phái sinh: Chương 6 - ThS. Vũ Hữu Thành

Bài giảng Tài chính phái sinh - Chương 6 trình bày về Options – Hợp đồng quyền chọn. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu các nội dung như: Khái niệm về hợp đồng quyền chọn, cơ chế giao dịch trên thị trường quyền chọn, phân loại hợp đồng quyền chọn, phân tích hàm số và đồ thị lợi nhuận của hợp đồng quyền chọn, sử dụng hợp đồng quyền chọn cho mục đích quản trị rủi ro, sử dụng hợp đồng quyền chọn cho mục đích đầu cơ, định giá hợp đồng quyền chọn.