Bài giảng Tài chính quốc tế - ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng Tài chính quốc tế do ThS. Nguyễn Anh Tuấn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế, sự khủng hoảng cán cân thanh toán quốc tế, sự di chuyển các nguồn vốn và quản lý nợ nước ngoài, các định chế tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết,