Bài giảng Thanh toán quốc tế (TS. Đặng Ngọc Đức) - Chương 1: Giới thiệu chung về môn học

Tài chính Quốc tế là khâu tài chính đối ngoại một khâu trong hệ thống tài chính quốc gia, Là các hoạt động thanh toán và tín dụng quốc tế. Hy vọng các bạn sẽ hài lòng với nội dung bài giảng chương 1 này.