Bài giảng Thanh toán quốc tế (TS. Đặng Ngọc Đức) - Chương 4: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá

Tỷ giá là giá cả của một đồng tiền được biểu hiện bằng một số lượng đơn vị của một đồng tiền khác. Tỷ giá là số đơn vị nội tệ trên một đơn vị ngoại tệ hay ngược lại. Để nắm được những vấn đề cơ bản về tỷ giá mời các bạn tham khảo nội dung bài giảng.