Bài giảng Thanh toán quốc tế (TS. Đặng Ngọc Đức) - Chương 6: Thị trường vốn quốc tế

Nội dung chương 6 thị trường vốn quốc tế: Khái quát về thị trường vốn quốc tế, thị trường trái phiếu quốc tế, thị trường cổ phiếu quốc tế,...Mời các bạn tham khảo!