Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 12: Công ty bảo hiểm và công ty tài chính

Mục tiêu chính của Bài giảng Thị trường tài chính Bài 12 Công ty bảo hiểm và công ty tài chính nhằm trình bày về khái niệm và phân loại của công ty bảo hiểm và công ty tài chính. Các loại họp đồng bảo hiểm của các công ty bảo hiểm nhân thọ.