Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 11 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

Nội dung của chương 11 Kế toán thuế xuất nhập khẩu nằm trong bài giảng Thuế nhà nước nhằm trình bày về tổng quan về thuế xuất nhập khẩu, kế toán thuế xuất nhập khẩu. Thue6t1 xuất nhập khẩu là thuế thu ngân sách nhà nước. Kiểm soát điều tiết hàng nhập khẩu, xuất khẩu.