Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 do ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại hình kinh doanh trong TMĐT, mô hình giao dịch giữa Doanh nghiệp với khách hàng, mô hình giao dịch giữa Doanh nghiệp với doanh nghiệp, mô hình giao dịch giữa khách hàng với khách hàng,...