Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 9 - TS. Đào Nam Anh

Bài giảng "Thương mại điện tử - Lecture 9: Data flow diagrams" trình bày các mô hình Customer-Browse Detailed DFD, Customer - ShoppingCart Context DFD, Customer-Authentication Context DFD,... Mời các bạn cùng tham khảo.