Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên kinh tế đã tốt nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định KSDN cũng như đưa ra giải pháp nhằm khơi dậy tinh thần KSDN tại Việt Nam. Đóng góp khoa học của nghiên cứu này bao gồm: (1) mở rộng mô hình lý thuyết hành vi kế hoạch; (2) bổ sung bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam.