Dự đoán giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng phương pháp lai GA-SVR

Bài viết đề xuất phương pháp lai GA-SVR để dự đoán giá cổ phiếu ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong phương pháp lai này, GA thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: Xác định bộ tham số tối ưu của SVR và lựa chọn các chỉ số kỹ thuật quan trọng nhất để thiết lập đầu vào.