Ebook 120 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 2 - Nguyễn Sông Lam, Bình Minh

Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách 120 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn giới thiệu các bức thư gửi đồng bào lao động toàn quốc, thư gửi nam nữ chiến sĩ bình dân học vụ,... Mời bạn đọc tham khảo.