Ebook 120 lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 2 - Nguyễn Sông Lam, Bình Minh (tuyển chọn)

Phần 2 ebook 120 lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nguyễn Sông Lam, Bình Minh (tuyển chọn) gồm các nội dung: Lời kêu gọi nhân dịp phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm; Chống quan liêu, tham ô, lãng phí; Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và ngày Độc lập; Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm Nam bộ kháng chiến; Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm 6 năm toàn quốc kháng chiến.