Ebook 120 sắc lệnh quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Sông Lam, Bình Minh (tuyển chọn)

Phần 1 ebook 120 sắc lệnh quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nguyễn Sông Lam, Bình Minh (tuyển chọn) gồm các sắc lệnh như: Sắc lệnh cử ông Hoàng Minh Giám sung chức Đổng lý Văn phòng Bộ Nội vụ; Sắc lệnh cử ông Vĩnh Thuỵ làm cố vấn Chính phủ lâm thời Dân chủ Cộng hoà;... Mời bạn đọc tham khảo.