Ebook 120 sắc lệnh quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 2 - Nguyễn Sông Lam, Bình Minh (tuyển chọn)

Phần 2 ebook 120 sắc lệnh quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nguyễn Sông Lam, Bình Minh (tuyển chọn) gồm các sắc lệnh như: Sắc lệnh ấn định các quyền lợi của các đại biểu Quốc hội đi dự khoá họp tháng 10 năm 1946; sắc lệnh tổ chức Bộ Kinh tế; sắc lệnh ấn định hình phạt tội đưa và nhận hối lộ; sắc lệnh tổ chức Bộ Lao động; sắc lệnh ấn định thể lệ bá cáo pháp định;... Mời bạn đọc tham khảo.