Ebook Các nhân tố ảnh hưởng tới sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa ở Việt Nam: Phần 1

Cuốn sách "Các nhân tố ảnh hưởng tới sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa ở Việt Nam" là kết quả của đề tài nghiên cứu cấp bộ "Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng tới quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa ở Việt Nam. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung của 3 chương đầu tiên. Mời các bạn cùng tham khảo.