Ebook Cờ tướng vó ngựa tung hoành: Phần 1

"Vó ngựa tung hoành" hay xuất Mã nghĩa là kẻ sĩ mang sở trường ra thi thố với người với đời, trong chừng mực nào đó có ý nghĩa rất tích cực, không phải hen nhát ép mình cầu an... Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Ebook Cờ tướng vó ngựa tung hoành: Phần 1".