Ebook Đặng Tiểu Bình - Ba lần vào ra Trung Nam Hải: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu các nội dung: Lại về Giang Tây, ôi 36 năm thuở trước, ba năm ở Giang Tây, lần thứ hai vào Trung Nam Hải, Mao Trạch Đông mời quân sư, nhân sự quốc vụ viện, Mao Viễn Tân là ai, năm 1976, lần thứ hai ra khỏi Trung Nam Hải, sự bất quá tam, lần thứ ba ra Trung Nam Hải. Mời các bạn cùng tham khảo.