Ebook Giới thiệu về ngành kinh doanh khách sạn: Phần 1

Ebook được xây dựng như một sự giới thiệu về chủ đề kinh doanh khách sạn, một phần của một chương trình đào tạo dựa trên những kỹ năng hoàn hảo. Ebook thích hợp cho học viên đã có một chút ít kinh nghiệm và chưa có kinh nghiệm gì về lĩnh vực kinh doanh khách sạn, cũng phù hợp cho cả những người đang được đào tạo và làm việc trong lĩnh vực này. Phần 1 ebook gồm 4 chương đầu, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung phần 1 ebook.