Ebook Hồi ký Lý Quang Diệu (Tập 1): Phần 2 – Lý Quang Diệu

Ebook Hồi ký Lý Quang Diệu (Tập 1): Phần 2 – Lý Quang Diệu tiếp tục giới thiệu tới bạn đọc về quá trình phấn đấu và rèn luyện của tác giả Lý Quang Diệu – từ những quyết tâm cố gắng trong thời kỳ học tập và những nỗ lực vượt bậc của bản thân ông trong s uốt thời kỳ tham gia chính trường, đấu tranh để hoàn thiện bản thân, thực hiện vai trò của người lãnh đạo đất nước – ở ông không chỉ là sự quyết tâm kiên trì của ý chí mà còn là sự thông minh, mưu trí và nhất là sự khổ luyện để đạt được mục đích cuối cùng.