Ebook Kết quả nghiên cứu các đề án VNRP (Tóm tắt báo cáo khoa học - Tập 2): Phần 1 - NXB Nông nghiệp

Chương trình VNRP là chương trình nghiên cứu Việt Nam - Hà Lan, chương trình này nghiên cứu về phát triển đa niên, đa ngành, đặt trọng tâm vào các lĩnh vực phát triển nông thôn bền vững. Để hiểu hơn về nội dung của chương trình này mời các bạn tham khảo cuốn ebook Kết quả nghiên cứu các đề án VNRP (Tóm tắt báo cáo khoa học - Tập 2): Phần 1 sau đây.