Ebook Mác-Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh bàn về báo chí xuất bản: Phần 2 - TS. Vũ Duy Thông (chủ biên)

Nhằm cung cấp cho bạn đọc tài liệu nghiên cứu, học tập tư tưởng của Mác-Ăngghen, Lênin và Hồ Chí Minh về báo chí, xuất bản, nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp cùng Vụ Báo chí, Ban Tư tưởng -Văn hoá Trung ương tổ chức nghiên cứu, tuyển chọn và xuất bản cuốn sách Mác-Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh bàn về báo chí, xuất bản, do PGS.TS. Vũ Duy Thông chủ biên. Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 ebook sau đây để hiểu hơn tư tưởng của các nhà cách mạng trên về báo chí, xuất bản.