Ebook Marketing căn bản: Phần 2

Ebook Marketing căn bản: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các nội dung thị trường người tiêu dùng và hành vi mua hàng của người tiêu dùng; thị trường các doanh nghiệp và hành vi của người mua nhân danh doanh nghiệp; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và xác định vị trí của hàng hóa; thiết kế hàng hóa, hàng hóa, nhãn hiệu hóa, bao bì, dịch vụ; thiết kế sản phẩm, quan điểm về thiết kế sản phẩm mới và về vấn đề chu kỳ sống của sản phẩm; xác định giá cả cho hàng hóa, nhiệm vụ và chính sách hình thành giá cả.