Ebook Ngân hàng thương mại: Phần 1

Cuốn sách "Ngân hàng thương mại" có cấu trúc gồm 5 chủ đề, trình bày các vấn đề cơ bản về quản trị và nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những chủ đề: Tổng quan về ngân hàng thương mại, những vấn đề chung trong cho vay, tín dụng ngắn hạn tài trợ cho kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.