Ebook Nghệ thuật chỉ đạo của Đảng kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1973 - 1975): Phần 2 - TS. Nguyễn Xuân Tú

Ebook Nghệ thuật chỉ đạo của Đảng kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1973 - 1975): Phần 2 trình bày những thành công trong nghệ thuật chỉ đạo kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng. Mời bạn đọc tham khảo.