Ebook Nghệ thuật và khoa học dạy học - Luận cứu toàn diện về dạy học hiệu quả: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách giúp người đọc trả lời các câu hỏi: Tôi phải làm gì để giúp học sinh xây dựng và kiểm nghiệm các giả thuyết về kiến thức mới; tôi phải làm gì để thu hút sự tham gia của học sinh, tôi phải làm gì để thiết lập duy trì nội quy và các quy tắc ứng xử trên lớp; tôi phải làm gì để nhận biết và ghi nhận việc chấp hành nội quy và các quy tắc ứng xử trên lớp... Mời các bạn cùng tham khảo.