Ebook Phương pháp quảng cáo thực nghiệm: Phần 1

Ebook “Phương pháp quảng cáo thực nghiệm” thể hiện sự phân tích thẳng thắn, những kinh nghiệm vô giá đã được kiểm chứng qua thời gian, những ý tưởng xuất sắc và cập nhật thời đại. Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung chính sau: Chiến lược quảng cáo mới, phần quan trọng nhất của bài quảng cáo, ba mươi lăm công thức viết tiêu đề và khiêu khích độc giả trong thư trực tiếp, quảng cáo thực nghiệm và quảng cáo phi thực nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.