Ebook Quy hoạch đô thị cổ đại và trung đại thế giới: Phần 1

Quy hoạch đô thị cổ đại và trung đại thế giới: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những nền văn minh xây dựng đô thị cổ xưa nhất của nhân loại, hoạt động xây dựng đô thị của con người trong xã hội phong kiến Châu Âu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.