Ebook Thị trường chứng khoán: Phần 1 - NXB Thống kê

Phần 1 cuốn sách "Thị trường chứng khoán - NXB Thống kê" cung cấp cho chúng ta tổng quát về thị trường tài chính và các công ty cổ phần như: sự ra đời, tổ chức của công ty cổ phần, nhiệm vụ của từng chức vụ trong công ty cổ phần, Các cách huy động vốn của công ty cổ phần.