Ebook Thúc đẩy các tổ chức khoa học và công nghệ chuyển sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Thúc đẩy các tổ chức khoa học và công nghệ chuyển sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp" cung cấp cho người đọc các nội dung: Tổ chức khoa học và công nghệ nhiên cứu triển khai và lộ trình chuyển đổi hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp, thúc đẩy các tổ chức KHCN nghiên cứu triển khai hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp ở một số nước trên thế giới. Mời các bạn tham khảo.