Ebook Trí tuệ tài chính: Phần 1

Cuốn sách Trí tuệ tài chính chứa đựng những thông tin cập nhật nhất cùng các kiến thức cơ bản về tài chính, từ đó dạy cho nhà quản lý biết cách sử dụng những dữ liệu tài chính để điều hành doanh nghiệp của mình. Ngoài ra, nó cũng nêu lên những vấn đề đang có vai trò ngày càng quan trọng trong những năm gần đây như các lo ngại về khủng hoảng tài chính và tình trạng thiếu kiến thức về kế toán và tài chính trên diện rộng. Phần 1 của cuốn sách nắm được nghệ thuật tài chính và tại sao nghệ thuật tài chính lại quan trọng, những đặc thù của báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.