Ebook Từ điển máy tính Anh - Việt: Phần 1 - KS. Nguyễn Phi Khứ

Ebook Từ điển máy tính Anh - Việt gồm có khoảng 1800 mục từ, được trình ày theo cách giải thích và định nghĩa các thuật ngữ chuyên dùng trong khoa học máy tính bao quát các lĩnh vực về máy tính cá nhân, các hệ thống xử lý thông tin, các hệ truyền thông,... Dưới đây là phần 1 của ebook, mời các bạn tham khảo.