Ebook Việt Nam quản lý chi tiêu công để tăng trưởng và giảm nghèo (Tập 1): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Việt Nam quản lý chi tiêu công để tăng trưởng và giảm nghèo - Tập 1): Các vấn đề liên ngành" cung cấp cho người học các nội dung: Xu hướng tài khóa và bền vững tài khóa, xu hướng trong co cấu chi tiêu công, các thể chế quản lý nhà nước về chi tiêu công. Mời các bạn cùng tham khảo.