Giáo trình Hệ điều hành - GV. Lê Khắc Nhiên Ân (Biên tập)

Giáo trình Hệ điều hành cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: Tổng quan về hệ điều hành, phân loại hệ điều hành, cấu trúc hệ điều hành, lịch sử phát triển hệ điều hành, các mô hình xử lý đồng hành, khái niệm tiến trình (Process) và mô hình đa tiến trình (Multiprocess); khái niệm tiểu trình(thread) và mô hình đa tiểu trình (multithread),... Mời các bạn cùng tham khảo.