Giáo trình Lý thuyết Tài chính Tiền tệ: Phần 1 - T.S Đặng Thị Việt Đức

Phần 1 giáo trình gồm 4 chương với các nội dung: đại cương về tài chính và tiền tệ; thị trường tài chính; các tổ chức tài chính trung gian; tín dụng và lãi suất tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chắc nội dung.