Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 1

Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại gồm có 12 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 7 chương với những nội dung cụ thể sau: Chương 1: tổng quan về ngân hàng thương mại, chương 2: những đặc thù trong kinh doanh ngân hàng, chương, 3: nguyên lý hoạt động NHTM, chương 4: nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM, chương 5: tổng quan về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, chương 6: nghiệp vụ cho vay doanh nghiệp, chương 7: nghiệp vụ cho vay tiêu dùng.