Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - TS. Nguyễn Xuân Quyết

Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh; Phân tích kết quả kinh doanh; Phân tích các yếu tố sản xuất trong kinh doanh; Phân tích lợi nhuận trong kinh doanh; Dòng tiền và khấu hao tài sản cố định;...Mời các bạn cùng tham khảo!