Giáo trình Quản trị sản xuất

Quản trị sản xuất là một nội dung quan trọng của quản trị kinh doanh với nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng suất của hệ thống sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Bài giảng gồm có 8 chương, được trình bày cụ thể như sau: Những vấn đề cơ bản về quản trị sản xuất; Dự báo nhu cầu sản xuất; Quyết định về sản phẩm, công nghệ và thiết bị; Quyết định về địa điểm sản xuất; Bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp;...