Giáo trình Tài chính hành chính - sự nghiệp: Phần 1

Giáo trình Tài chính hành chính - sự nghiệp: Phần 1 trình bày những nội dung sau: Một số vấn đề chung về quản lý tài chính các cơ quan hành chính - đơn vị sự nghiệp, quản lý quỹ tiền lương trong các cơ quan hành chính - đơn vị sự nghiệp, quản lý tài sản trong các cơ quan hành chính - đơn vị sự nghiệp, phương pháp lập dự toán - chế độ cấp phát kinh phí - quản lý tài chính tại các cơ quan hành chính - đơn vị sự nghiệp, quản lý tài chính tại các cơ quan hành chính.