Giáo trình Thị trường tài chính: Phần 2

Giáo trình Thị trường tài chính: Phần 2 cung cấp những kiến thức về thị trường chứng khoán. Thông qua những nội dung trong chương này, sinh viên có thể hiểu được: Khái quát về thị trường chứng khoán, công cụ lưu thông của thị trường chứng khoán, phát hành và niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán tập trung – Sở giao dịch chứng khoán, giao dịch chứng khoán trên thị trường phi tập trung (Over The Counter - OTC), trung tâm lưu ký chứng khoán và thanh toán bù trừ. Mời các bạn cùng tham khảo.