Giáo trình Tín dụng - Ngân hàng: Phần 1

Cuốn sách “Giáo trình Tín dụng - Ngân hàng” được biên soạn nhằm để đáp ứng nhu cầu về giáo trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên. Nội dung của giáo trình gồm 5 chương, cập nhật thêm những nội dung liên quan đến Luật Ngân hàng nhà nước (đã sửa đổi, bổ sung năm 2003) và Luật các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung năm 2004) các văn bản hướng dẫn của nhà nước hiện hành. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của giáo trình.