Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam khi tham gia AEC: Phân tích qua mô hình SWOT

Bài viết này phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức và đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại (NHTM) khi tham gia AEC.