Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng - Nguyễn Trọng Tài

Hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng luôn phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn do đặc thù hoạt động kinh doanh của các tổ chức này luôn gắn liền với sự vận động của tiền tệ, do vậy phòng ngừa rủi ro trong hoạt động được các tổ chức tín dụng chú ý... Mời các bạn cùng tham khảo.