Hợp đồng quyền chọn trên thị trường ngoại hối tại một số ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

Mặc dù thị trường quyền chọn ở Việt Nam đã được giới thiệu hơn 10 năm trước, nhưng nó có chậm phát triển và việc cung cấp dịch vụ quyền chọn trong các tổ chức tài chính vẫn còn nhỏ, không có sự chăm sóc thích hợp. Nền kinh tế Việt Nam đã phát triển đến mức phù hợp để thiết lập thị trường quyền chọn, nhưng cơ sở pháp lý cho thị trường này là chưa hoàn thiện, cơ sở hạ tầng công nghệ không đáp ứng được nhu cầu phát triển, con người nguồn lực yếu và không đầy đủ.