Kinh nghiệm của Singapore về cải thiện môi trường đầu tư thu hút FDI vào R&D

Bài viết sẽ tìm hiểu kinh nghiệm cải thiện môi trường đầu tư thu hút FDI vào R&D của Singapore, trong đó tập trung vào sử dụng chính sách tài chính và chính sách sở hữu trí tuệ trong thu hút FDI vào R&D.