Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Nguyễn Trọng Tài

Tài liệu "Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam" trình bày khái quát về sự ra đời và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, những tồn tại trong thực tiễn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.