Quyết định Về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ Đại học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tài Chính- Ngân Hàng Hà Nội

Quyết định số 102/QĐ-ĐHTNH-QLDT Về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ Đại học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tài Chính- Ngân Hàng Hà Nội. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về đào tạo trình độ Đại học theo hệ thống tín chỉ" của trường Đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội".