Thông báo Về việc phối hợp thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ trong công tác sinh viên tại Trường Đại học tài chính - Ngân hàng Hà Nội

Thông báo số 60/TB-ĐHTNH-QLDT Về việc phối hợp thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ trong công tác sinh viên tại Trường Đại học tài chính - Ngân hàng Hà Nội. Trong phạm vi hướng dẫn này, Phòng Quản lý đào tạo hướng dẫn cụ thể 20 nội dung công việc chủ yếu từ khi đón tiếp sinh viên nhập trường đến khi tổ chức bebé giảng, trả bằng tốt nghiệp và hồ sơ cho sinh viên và thu thập thông tin làm việc sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường.