Tổng quan về cơ chế điều hành lãi suất tại một số quốc gia

Bài viết tập trung phân tích cơ chế lãi suất đặt trong khuôn khổ chung của chính sách tiền tệ (CSTT), được phân loại dựa trên mục tiêu của CSTT theo định nghĩa của Quĩ Tiền tệ Quốc tế (IMF) năm 2016.